Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

  • uzyskał wysoką arytmetyczną średnią ocen za poprzedni rok akademicki , nie mniejszą niż 4,51 pod  warunkiem, że ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów i  posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • posiada wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne z poprzedniego roku akademickiego, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • posiada wysokie wyniki sportowe z poprzedniego roku akademickiego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny semestr studiów w Uczelni,
  • jest przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Ukończenie roku w terminie:

Za ukończenie roku studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, uważa się uzyskanie w danym roku studiów pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów danego roku.

Podstawa obliczenia średniej:

Podstawą obliczenia średniej z ocen uzyskanych w ostatnim roku studiów są ostateczne oceny uzyskane z egzaminów i zaliczeń.

Liczba stypendiów:

Liczba przyznanych w roku akademickim 2016/2017 stypendiów rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 10% liczby studentów danego kierunku studiów wg stanu na dzień 1 Października.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendiów rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego, przy czym ich wysokość nie może być wyższa niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów

  • kserokopia dowodu osobistego
  • wniosek o stypendium Rektora
  • deklaracja studenta o formie przekazu świadczeń
Wykładowców 62

BIULETYN INFORMACYJNY

FORMULARZ KONTAKTOWY